Blog

Sprzedawca konia mnie oszukał!

W komentarzu pod jednym z ostatnich wpisów został poruszony bardzo ważny temat, mianowicie zatajenie wad konia przez sprzedawcę w momencie jego sprzedaży. Co w takiej sytuacji możesz zrobić?

Przede wszystkim możesz skorzystać z rękojmi, która polega na tym, że jeżeli przedmiot umowy, w tym wypadku koń, posiada wady to kupujący może żądać obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy (może także żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, jednak w przypadku koni jest to znacznie utrudnione, gdyż chodzi nam o konkretne zwierzę). Aby jednak do tego doszło należy udowodnić, że:

  • koń rzeczywiście posiada „wadę”,
  • sprzedający wiedział o owej wadzie,
  • została ona przed Tobą zatajona, a zatem nie wiedziałeś o niej w chwili zawarcia umowy.

Co więcej, kodeks cywilny przewiduje także możliwość naprawienia szkody w przypadku, gdy w wyniku kupna konia „wadliwego” poniosłeś szkodę. Oznacza to, iż kupujący:


„może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.” (art. 566 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Należy pamiętać, iż termin na odstąpienie od umowy bądź żądanie obniżenia ceny wynosi 2 lata od dnia wydania konia kupującemu.

W omawianym przykładzie koń został kupiony na bazarze. Aby zapewnić sobie jak najlepszą ochronę zawsze należy pamiętać o zawarciu umowy w formie pisemnej z dokładnym oznaczeniem sprzedawcy, kupującego oraz konia, łącznie z jego stanem zdrowia. Warto także kupić konia w obecności zaufanego lekarza weterynarii bądź osoby, która bardzo dobrze zna się na koniach, jeśli sam nie posiadasz takiej wiedzy. Często osoby takie potrafią zwrócić uwagę na szczegóły, które kupującemu pod wpływem emocji mogą umknąć.

Jeden Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.