Blog

Umowa pensjonatu dla konia

Umowa pensjonatu nie została wprost uregulowana przez przepisy prawa, przez co zaliczana jest do kręgu tzw. umów nienazwanych. Strony mogą zatem zawrzeć ją w dowolnej formie oraz dowolnie ją ukształtować. Jednakże aby uniknąć sporów co do interpretacji warto pamiętać, jakie elementy powinniśmy zawrzeć w umowie, żeby zabezpieczyć prawa obydwu stron.

Przede wszystkim pamiętajmy, że mimo dowolności co do formy, warto sporządzić ją na piśmie! W razie jakichkolwiek problemów stanowi ona dowód tego, do czego każda ze stron się zobowiązała.

Poza podstawowymi elementami, takimi jak data i miejsce zawarcia umowy, oznaczenie stron zawierających umowę, warto także zwrócić uwagę na kwestie, takie jak:

  • dokładnie oznaczenie jakiego konia umowa dotyczy oraz jego stanu zdrowia,
  • miejsca oraz warunków, w których koń będzie przebywał – np. wymiary boksu, pastwisk
  • główne zobowiązania stron – np. sposób padokowania, ilość oraz częstotliwość karmienia, możliwość korzystania z dodatkowej infrastruktury,
  • czas trwania umowy – tj. czas określony bądź nieokreślony,
  • wynagrodzenie – kiedy i w jakiej formie będzie płatne, np. przelewem bankowym do 10 dnia każdego miesiąca,
  • możliwość rozwiązania, wypowiedzenia umowy – np. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron (wraz z okresem wypowiedzenia),


UWAGA na odstąpienie od umowy – ma ono skutek wstecz, a więc strony zwracają sobie to, co otrzymały (w tym przypadku zazwyczaj będą to pieniądze). Zastrzegając prawo do odstąpienia od umowy należy dokładnie określić, czy z odstąpienia mogą skorzystać obie strony, w jakim terminie oraz z jakiego/jakich powodów.

  • zasady ponoszenia przez strony odpowiedzialności – kiedy, za co, rodzaj odpowiedzialności,
  • zasady postępowania w nagłych sytuacjach – uraz, choroba.

Pamiętajmy, żeby pod koniec umowy znalazł się także zapis, że do zmiany postanowień umowy wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności, pozwoli to uniknąć nieporozumień w przypadku jakichkolwiek zmian.

W umowie można dowolnie formułować dodatkowe postanowienia oraz załączniki, np. regulamin stajni, kopia paszportu konia itd., pamiętajmy jednak o ich dokładnym wypisaniu w umowie.

A Wy jakie macie doświadczenia w zawieraniu umowy pensjonatu? Sporządzacie ją w formie pisemnej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.